Ernestus Skilt og Reklame AS – Org. nr. 943557454 

Innledning

Disse bestemmelser gjelder som del av tilbud og leveranse dersom annet ikke er skriftlig avtalt og akseptert av Ernestus Skilt og Reklame AS.

TILBUD OG AVTALE

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato, dersom ikke annet er skriftlig avtalt eller spesifisert i tilbudet.

Tilbud må aksepteres skriftlig. Ved større kjøp sendes ordrebekreftelse. Oppdages feil i tilbud eller ordrebekreftelse må dette umiddelbart meldes til Ernestus Skilt og Reklame AS i skriftlig form. 

PRISER

Alle priser oppgis eks mva.

Alle priser gjelder forespurt antall og ved samlet bestilling i henhold til tilbud.

På alle ordrer påløper et fakturagebyr på 79 kr hvis ikke annet er avtalt. 

Fraktkostnader inngår ikke i prisen om ikke annet er avtalt.

TIMEBESTILLING

Bestilte timer skal avbestilles senest 1 arbeidsdag før oppsatt tid. Ikke oppmøtte timer faktureres med kr. 600,- eks. mva.

BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal skje innen 14 dager fra fakturadato derom ikke annet er avtalt. Forsinkelsesrenter påløper fra forfallsdag med til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.

Selger kan dessuten belaste kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven.

Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen.

Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.

Ved oppdrag som har en produksjonstid over 30 dager, har leverandøren rett til A-konto betaling.

Fakturagebyr pålydende kr. 79,- eks. mva. tilkommer ved fakturabeløp under 2500,- eks. mva.

LEVERINGSTID

Leveringstiden for de bestilte produkter er, hvis disse er angitt i tilbud, ordrebekreftelse eller leveringsavtale, å anse som veiledende. Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelser inntrer, fører ikke dette til erstatningsansvar for Ernestus Skilt og Reklame AS. Ved force majeure er ikke Ernestus Skilt og Reklame AS ansvarlig for følgene av dette.

FORSENDELSE

Våre varer sendes CPT i henhold til Incoterms 2010. Ansvaret for varene overtas av kjøper så snart varen er levert fra oss til transportfirma. Ernestus Skilt og Reklame AS står ikke ansvarlig for transportskader eller forsinkelser, og kjøper må omgående reklamere til transportfirmaet dersom slikt har funnet sted.

SALGSPANT

Ernestus Skilt og Reklame AS  har salgspant i de leverte varer, inntil de er fullt betalt, ref: Pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22. Om varer og tjenester er levert i h.h.t. tilbud eller ordrebekreftelse og betaling ikke finner sted etter gjentatte purringer, så aksepteres det at Ernestus Skilt og Reklame AS kan hente tilbake de leverte produkter uten forutgående avtale om dette. Dette fritar ikke kjøper for betaling av kostnader i forbindelse med eventuell montasje og de-montasje av de leverte produkter.

REKLAMASJONER, RETUR OG ANNULERING

Kjøperen skal alltid kontrollere varen ved mottagelsen. Hvis varen ikke er ihht. kundens spesifikasjon eller på annen måte skadet skal vi kontaktes omgående. Brukes varen til tross for feil eller mangler, anses varens kvalitet/utførelse for akseptert.

I de tilfeller hvor kunden selv besørger montasje av vårt produkt, aksepteres ikke reklamasjon når feilen skyldes feilaktig montering eller feil bruk av produktet.

Eventuelle reklamasjoner må skje skriftlig innen 8 dager etter mottakelse av varene. Varen skal ikke repareres av andre uten godkjennelse. Ernestus Skilt og Reklame AS er i så fall løst fra enhver garantiforpliktelse.

Returnering av varer må ikke finne sted uten at det er inngått avtale om dette.

Skader grunnet ytre påvirkning, er ikke som reklamasjon å regne.

Vi kan ikke stilles ansvarlig for driftstap eller indirekte tap som skyldes mangelfull leveranse.

Ihht. kjøpsloven vil det ved feil eller mangler begått av oss, bli produsert ny vare, dersom annet ikke avtales. Andre kostnader dekkes ikke (demontering/montering etc).

DEKOR (FOLIE, PRINT, LAMINAT)

FILFORMAT

Logoer, tekster, symboler eller andre elementer som skal skjæres ut i folie må leveres oss i et vektorisert format, som ai, eps., pdf eller svg.

Bildeformater, for eksempel JPG, PNG, BMP o.l. kan ikke benyttes til skjæring i folie. Vi kan lage vektoriserte filer fra kundens bilder, mot en ekstra kostnad.

Vi kan vektorisere logoer/motiver med en bildefil som utgangspunkt, men små bilder med lav oppløsning kan normalt ikke brukes.

Ved storformat print bør innleverte filer ha en oppløsning på minimum 100 dpi – helst større. Vi kan ikke stilles ansvarlig for dårlig kvalitet på materiell som kunden har levert oss. Som en tommelfingerregel så kan man benytte “zoom”-funksjonen for å forstørre bildet – da ser man hvilken kvalitet filen har.

Filer skal leveres med fonter vektorisert.

FARGER

På print bør farger settes til PANTONE-spotfarger i designet. Vi kjører PANTONE/CMYK fargematch i vår printprosess for å få en mest mulig lik fargegjengivelse over flere typer media. Farger angitt i andre fargespekter kan gi uventede resultater, pga. ulik gjengivelse av farger på forskjellige media og underlag. Kunden må i alle tilfeller regne med +/- 5% fargeavvik i produksjonen, siden det er svært mange faktorer som avgjør endelig resultat.  Vær oppmerksom på at det er PANTONE CMYK som vil være gjeldende, siden vi har CMYK -printere, og vi anbefaler derfor bruk av PANTONE Color Bridge.

Dersom ingen fargekoder (PANTONE) blir oppgitt ved bestilling, vil filene bli printet som de er, og vi kan ikke stilles ansvarlig dersom fargene avviker fra kundens forventede resultat. Dersom farger er blitt spesifisert, vil vi benytte fargematch for å få et mest mulig korrekt resultat.

På skåret folie oversettes PMS, RAL eller andre fargespekter til nærmeste foliefarge. Det må påregnes noe avvik siden farget folie finnes i et begrenset antall farger.

For skilt med lys benyttes spesielle fargede folier og printmetoder for å få et best mulig resultat med tanke på sluttresultatet. Vi gjør oppmerksom på at farger vil være forskjellige med og uten lys påslått, og at fargene derfor kan avvike en del fra en spesifisert farge. Spesielt med lys vil fargene kunne ha store avvik. I tillegg finnes spesielle lysfolier i et begrenset fargeutvalg, og det må derfor påregnes et større avvik enn normalt på andre produkter.

FOLIENS HOLDBARHET/LEVETID

Det finnes utallige forskjellige typer folie fra flere merker, alle med forskjellige garantier og forventet levetid. Vi benytter som hovedregel kun høykvalitets folie som har lang levetid, krymper lite og er enkle å fjerne. Kunden kan spesifisere ønsket levetid.

Vi kan ikke stilles til ansvar for skade som skjer som følge av ytre påkjenning på dekoren.

BILDEKOR

Plastbokstaver o.l. (eks: modellnavn) som er limt på overflater hvor det skal legges folie, fjernes før montasje dersom ikke annet er avtalt. Dersom deler av bokstaver som fjernes skulle bli ødelagt i prosessen, kan vi ikke stilles ansvarlige.

Folien monteres på bilens lakk, og vår folie er grundig testet for å ha mindre feste til lakk, enn lakken har på underlaget. Skader i lakk som følge av fjerning av folie kommer av dårlig grunnarbeid i lakkeringsprosessen, og vi kan ikke stilles til ansvar for skader som oppstår.

Det gis ikke garanti på dekor som monteres på plastoverflater, eller flater som ikke er lakkerte.

VERTIKALE FLATER
Bildekor har ulik holdbarhet på vertikale og horisontale flater. Folie på panser, tak o.l. er ekstra utsatt for slitasje fra snø og is, samt at panseret kan varme opp folien, noe som kan føre til skade på dekoren ved vask eller påkjenning. Vi kan ikke stilles til ansvar for skade som skjer som følge av ytre påkjenning på dekoren.

GLASS
Folie som monteres på glass vil være ekstra sårbar for ekstern påvirkning, grunnet glassets svært glatte struktur. Det bør utvises ekstra forsiktighet ved vask av glassflater hvor det er montert dekor. Vi kan ikke stilles til ansvar for skade som skjer som følge av ytre påkjenning på dekoren.

SKILTER

SIKKERHET/HMS

Vi selger og monterer alle typer skilter med og uten belysning. Vi er ansvarlig for at skilter monteres på en sikker måte, både når det gjelder sikker innfesting, og monteringsprosess. Derfor tar vi alltid i bruk de nødvendige virkemidler og utstyr for å ivareta montørens og andres sikkerhet (f.eks. avsperring, utskilting, bruk av riktig type lift/stillas, rekkverk). Dersom ikke annet er spesifisert, forbeholder vi oss retten til å leie inn tilstrekkelig utstyr/lift/stillas for den aktuelle montasjen som skal utføres, og kunden faktureres kostnadene.

Vi tar aldri snarveier – eller på noen måte ignorerer sikkerhetsmessige tiltak for at kunden skal spare kostnader.

ELEKTRONIKK/TILKOBLING

Skilter som er montert av oss blir alltid testet før montøren reiser fra stedet, så fremt det er strøm tilgjengelig på monteringsstedet. Eventuelle feil/mangler skal om mulig utbedres på stedet. Tilkobling av strøm inn til skiltets trafo/driver blir bare utført av våre montører dersom det er tilgjengelig stikk-kontakt i nærheten av skiltet. Ekstern elektriker må ellers benyttes på alle typer tilkoblinger som krever dette.

Dersom ikke annet er avtalt, er kunden selv ansvarlig for å ordne tilkobling av godkjent elektriker. Om kunden ønsker det, kan vi på forhånd sørge for at vår montør og elektriker møter opp etter avtalt tid for å benytte samme lift/stillas som er innleid for montasjen. Skilt og Reklame hefter ikke dersom elektriker blir forsinket, eller på andre måter resulterer i ekstra kostnader (f.eks ekstra leie av lift pga. forsinkelser).

GARANTIER/FORVENTET LEVETID

De ulike produktene har forskjellige garantier og forventet levetid. Disse vil enten bli opplyst om i pristilbud til kunde, eller ved kundens henvendelse skal dette kunne opplyses om.

LEIE OG BRUK AV LIFT/STILLAS

Vi vil alltid sørge for at riktig type lift/stillas/utstyr brukes, og dersom ikke annet er avtalt, leies dette inn og faktureres kunden. Dersom maskiner/utstyr er forsinket eller ikke fungerer grunnet feil/mangler, skal ikke kunden belastes for dette så lenge dette er innleid av Skilt og Reklame.

Dersom kunden selv ønsker at vår montør skal benytte utstyr/maskiner som eies eller leies inn av kunden, er kunden ansvarlig for at dette er tilgjengelig til avtalt tidspunkt, og at det er godkjent og sikkert i bruk.

Vi kan ikke stilles ansvarlig hvis kundens maskiner/utstyr ikke er tilgjengelig til avtalt tidspunkt, eller ikke skulle fungere optimalt grunnet feil/mangler eller andre omstendigheter. Eventuell venting, ekstra arbeid eller andre ekstra kostnader vil bli belastet kunden.

FOLIER

For skilt med lys benyttes spesielle fargede folier og printmetoder for å få et best mulig resultat med tanke på sluttresultatet. Vi gjør oppmerksom på at farger vil være forskjellige med og uten lys påslått, og at fargene derfor kan avvike en del fra en spesifisert farge. Spesielt med lys vil fargene kunne ha store avvik. I tillegg finnes spesielle lysfolier i et begrenset fargeutvalg, og det må derfor påregnes et større avvik enn normalt på andre produkter.

MYNDIGHETENES GODKJENNING

Det påhviler kjøpers ansvar å innhente tillatelse hos myndighetene. I de tilfeller det avtales at Ernestus Skilt og Reklame AS skal sørge for dette, skjer dette på kjøpers regning.