Ernestus Skilt og Reklame AS – Org. nr. 943557454 

Innledning

Disse bestemmelser gjelder som del av tilbud og leveranse dersom annet ikke er skriftlig avtalt og akseptert av Ernestus Skilt og Reklame AS.

Tilbud og salg

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Tilbud må aksepteres skriftlig. Ved større kjøp sendes ordrebekreftelse. Oppdages feil i tilbud eller ordrebekreftelse må dette umiddelbart meldes til Ernestus Skilt og Reklame AS i skriftlig form. 

Priser

Alle priser oppgis eks mva. Alle priser gjelder forespurt antall og ved samlet bestilling i henhold til tilbud. På alle ordrer påløper et fakturagebyr på 79 kr hvis ikke annet er avtalt. 

Leveringstid

Leveringstiden for de bestilte produkter er, hvis disse er angitt i tilbud, ordrebekreftelse eller leveringsavtale, å anse som veiledende. Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelser inntrer, fører ikke dette til erstatningsansvar for Ernestus Skilt og Reklame AS. Ved force majeure er ikke Ernestus Skilt og Reklame AS ansvarlig for følgene av dette.

Betalingsbetingelser

Selgers standard betalingsbetingelser er netto 14 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.

Salgspant

Ernestus AS  har salgspant i de leverte varer, inntil de er fullt betalt, ref: Pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22.Om varer og tjenester er levert i h.h.t. tilbud eller ordrebekreftelse og betaling ikke finner sted etter gjentatte purringer, så aksepteres det at Ernestus Skilt og Reklame AS  kan hente tilbake de leverte produkter uten forutgående avtale om dette. Dette fritar ikke kjøper for betaling av kostnader i forbindelse med eventuell montasje og de-montasje av de leverte produkter.

Reklamasjon

Eventuelle reklamasjoner må skje skriftlig innen 8 dager etter mottakelse av varene. Varen skal ikke repareres av andre uten godkjennelse. Ernestus Skilt og Reklame AS er i så fall løst fra enhver garantiforpliktelse. Returnering av varer må ikke finne sted uten at det er inngått avtale om dette. Skader grunnet ytre påvirkning, er ikke som reklamasjon å regne.

Forsendelse

Våre varer sendes CPT i henhold til Incoterms 2010. Ansvaret for varene overtas av kjøper så snart varen er levert fra oss til transportfirma. Ernestus Skilt og Reklame AS står ikke ansvarlig for transportskader, og kjøper må omgående reklamere til transportfirmaet dersom slik skade har funnet sted.

Myndighetenes godkjenning 

Det påhviler kjøpers ansvar å innhente tillatelse hos myndighetene. I de tilfeller det avtales at Ernestus Skilt og Reklame AS skal sørge for dette, skjer dette på kjøpers regning.